استقرار نرم افزار توتال

total software

همکاری شایسته وارزشی در سایه تخصص و تعهد هدفمند

مهمترین عامل در موفقیت یک نرم افزار در سازمان ها استقرار و بهره برداری صحیح و کارامد آن است. در فرایند استقرار نرم افزار بر اساس قوانین جاری، نوع فعالیت و چارت سازمانی مجموعه در سازمان انطباق می یابد. توتال با بهره مندی از کارشناسان با تجربه، و متخصص خود، فرایند استقرار نرم افزار را بر عهده گرفته و بهره وری سرمایه گذاری در خرید نرم افزار را افزایش می دهد.

قطعا یک استقرار خوب و چالاک موفقیت بسیاری در اجرای موفق نرم افزار فراهم خواهد نمود و با طی مراحل کارشناسی شده و اشراف کامل بر موضوع، از اتلاف وقت و هزینه در این فرایند جلوگیری می شود .

 مراحل فرایند استقرار :
  • بررسی و کالبد شکافی درجهت شناخت و تحلیل وضعیت موجود در سازمان
  • جمع آوری و اتخاذ راهکار جهت بهبود وضعیت فعلی سازمان
  • توسعه نرم افزار و منطبق سازی آن با فعالیت سازمان مورد نظر
  • پیاده سازی و استقرار نرم افزار